Правила за участие в томбола „Най-активният спортист на Декатлон Витоша“

ОБЩИ УСЛОВИЯ И ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „НАЙ-АКТИВНИЯТ СПОРТИСТ НА ДЕКАТЛОН ВИТОША“

I. ИГРАТА:

Играта „Най-активният спортист на Декатлон Витоша” представлява провеждане на празнична томбола по случай коледните празници в Декатлон Витоша.

II. НАЧАЛО НА ИГРАТА:
Играта продължава от 17.10.2015 до 19.12.2015, 14:00 ч.
Играта ще бъде проведена съгласно настоящите Обши условия и правила за участие.

III. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА:

„Декатлон България” ЕООД, ЕИК 201811997, със седалище и адрес на управление: България, гр. София 1715, район Витоша, ул. Олимпийска № 4, представлявано управителя на дружеството Алекс Джоло.
Е-mail за контакт:

IV. УЧАСТНИЦИ

Участник в играта „Най-активният спортист на Декатлон Витоша” може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 г., което е взело участие в организирано от Декатлон България ЕООД спортно събитие и е заявило желание за участие в Играта. Лица, които не са навършили 18 (осемнадесет) годишна възраст, недееспособни лица или лица с ограничена дееспособност, взели участие в събитие, организирано от „Декатлон България” ЕООД в периода от 17.10.2015 до 19.12.2015 г. заедно със своите законни представители: родители/близки/настойници/попечители имат правото да участват в Играта чрез последните.

V. НАГРАДИ:

Наградите са описани в приложение, което е неразделна част от настоящите Общи условия и се предоставят от „Декатлон България” ЕООД

VI. ТЕРИТОРИАЛЕН ОБХВАТ:

Играта се организира и провежда само за територията на Република България.

VII. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ИГРАТА:

Играта се провежда в спортната верига от магазини, собственост на „Декатлон България” ЕООД, или чрез провеждане на предварително обявени, безплатни събития извън търговските обекти.

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА И ТОМБОЛАТА

Чл. 1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл. 2. Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу, за което не се изисква изрично съгласие от страна на Участника. Попълването на регистрационния талон за участие в томболата и предоставянето на данни за контакт представлява форма на информирано съгласие. Вземането на участие в дадено събитие се приема за изрично съгласие с настощитя условия.

Чл. 3. Организаторът определя Правилата на Играта едностранно и има право да ги изменя и допълва по своя преценка. Същият има право по всяко време да преустанови реализацията й, както и да прекрати временно или постоянно участието на участник в нея, ако същият не спазва установените правила. Организаторът си запазва правото да отстрани от участие в Играта всяко лице, което заплашва здравето и сигурността на други участници, което проявява нетолерантност към други участници или не спазва общоприетите правила за поведение.

Чл. 4. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им публично във фирмените магазини за спортни стоки, собственост на „Декатлон България” ЕООД или обявяването им на страницата www.decathlon.bg.

Чл. 5. Правилата на томболата са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участниции. Всеки участник има право да участва в Играта след като вземе участие поне един път в организирано от Декатлон България ЕООД безплатно спортно събитие, като предостави номер на валидна карта за лоялност „Декатлон”. С извършването на тези действия участниците декларират, че са съгласни да участват в Играта и че приемат настоящите правила за участие.

Чл. 6. За участие в Играта участникът следва да спазва ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ описани в този документ.

Чл. 7. Участието се извършва посредством следния механизъм:

Всички лица участвали поне веднъж в безплатните спортни събития на „Декатлон България” ЕООД, имат правото да участват в Игра за спечелването на една от НАГРАДИТЕ, посочени в Приложение към настоящите условия и  раздавани на лотариен принцип на участниците. Всяко следващо участие в събитията на Декатлон България ЕООД увеличава шансовете на участника да спечели награда, тъй като той участва в томболата толкова пъти, колкото пъти е взел участие в безплатните събития на Декатлон България ЕООД.

Чл. 8. Ограничения за участие:

Не може да бъде участник в Играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на Играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на Играта преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на Играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.

Чл. 9. (1) Участникът се индивидуализира в Играта посредством попълване на специален талон за участие, включващ име, фамилия, номер на карта Декатлон и телефон за връзка на участника. В случай, че участникът не е попълнил номер на карта Декатлон в талона за участие, той автоматично не участва в томболата. Участникът има право да се включи с толкова талона, колкото пъти е участвал в събитие, както е упоменато в чл. (7) на настоящите Правила за участие.
(2) Организаторът не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чието име е използвано от друго лице, независимо дали лицето е дало или не съгласие за това.

Чл. 10. Участието в Играта е безплатно и не е обвързано с покупка на стоки или услуги.

Чл. 11.  Наградите се предоставят безвъзмездно от Организатора.

Чл. 12. Спечелената награда се предава, ако спечелилият участник отговаря на изискванията и настоящите Общи условия.

Чл. 13. Обявяване на спечелилите:

  • Томболата ще бъде изтеглена на 19.12.2015 г. до 18:00 ч. като печелившите ще бъдат изтеглени от комисия от представителите на организаторите.
  • Спечелилите НАГРАДИ от играта, ще бъдат обявявани във фирмения магазин за спортни стоки, собственост на „Декатлон България” ЕООД, находящ се в гр. София, в.з. „Малинова долина”, ул. „Олимпийска” № 4 и/или на страницата на спортните магазини „Декатлон” www.decathlon.bg.

Чл. 14. Един участник може да спечели само една награда.

Чл. 15. Известяване на участниците, спечелили награди:

Организаторът ще уведоми участниците по имейл до 22.12.2015 г. Ако участникът е предоставил свой телефонен номер с картата си за лоялност, ще бъде уведомен по телефона.

Чл. 16. Идентификацията на спечелилите става посредством карта за лоялност Декатлон. При получаване на наградата участника се идентифицира с показване на личен документ.

Участникът може да получи наградата си в срок до 19.01.2016 г. срещу подпис във съответния магазин Декатлон.

Чл. 17. Организаторът си запазва правото да дисквалифицира участници без предупреждение, при съмнение за нарушение на правилата.

Чл. 18. Оспорването на резултатите от Играта, валидността и верността, на който и да е резултат от страна на участник няма действие спрямо Организатора.

Чл. 19. Замяната на наградите срещу пари или други ползи не се извършва.

Чл. 20. Организаторът не е отговорен за каквито и да е такси, данъци или глоби, които могат да възникнат във връзка с наградите.

Чл. 21. С участието си в Играта, участниците дават съгласието си,  в случай, че спечелят награда,  техните имена и снимки да станат публични и използвани в аудио, фото или видео материал за маркетингови цели на Организатора без заплащане на хонорар. Спечелилите тези награди се съгласяват с горното.

Чл. 22. Съгласно действащото законодателство, Организаторът има право да оповести публично имената на наградените участници и тяхната награда от промоцията. Обявяването на участниците-победители (спечелили награди) се извършва по начин, недопускащ разкриването на лични данни, с изключение на потребителското име или други обявени публично от участника данни. Всички участници дават своето съгласие за събиране и съхраняване на личните им данни за целите на провеждането на Играта, ако такова е необходимо. Организаторът поема задължението да спазва действащото законодателство, свързано със защитата на личната информация, събрана по време на промоцията. Организаторът също така се задължава да запази конфиденциалността на личната информация на участниците в промоцията и да я използва, съгласно действащото законодателство. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на участниците, извън публично известните, включително от Facebook и други социални мрежи.

Чл. 23. Съдебен спор

Всеки потенциален съдебен спор между Организатора на Играта и участниците в Играта ще се решава извънсъдебно и посредством способите на медиация или в случай, че това не е възможно – от компетентните български съдилища.

Чл. 24. С участието си в Играта, участниците се съгласяват да се съобразяват и спазват Общите положения и Общите правила от този документ.

Чл. 25. Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена, въведени в регистрационната форма за участие и регистрационния талон за участие в томболата; дефектно или неуспешно предаване на данни; неправилно попълване на талона за участие; други форсмажорни обстоятелства.

Чл. 26. Настоящите Правила влизат в сила от момента на оповестяването им във фирмените магазини за спортни стоки, собственост на „Декатлон България” ЕООД или от обявяването им на страницата www.decathlon.bg и действат през целия период на провеждане на Играта.

НАГРАДИ В ИГРАТА „НАЙ-АКТИВНИЯТ СПОРТИСТ НА ДЕКАТЛОН ПОДУЯНЕ”

1 бр. карта-подарък на стойност 100 лв.;

1 бр. Велоергометър марка DOMYOS, модел VM 130, реф. № 8289194 на стойност 181,90 лв.;

2 бр. Електронни мишени за дартс марка Geologic, марка ED110, реф. № 8295138 на стойност 32,70 лв., всяка;

10 бр. спортни сака марка Kipsta, модел Kipocket 20l., реф. № 8339470 на стойност 12,60 лв., всеки;

30 бр. раници марка Quechua, модел Arpenaz 10l., реф. № 8331382 на стойност 4,90 лв., всяка.